Поверителност

Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на simgear.bg, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:

  1. поддържане на профила на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им;
  2. изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS;
  3. осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

Клиентът се съгласява да предостави на simgear.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Simgear.bg има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че simgear.bg може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. Simgear.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

С предоставянето на свои данни на Simgear.bg (включително email адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват служители на Simgear.bg или трети лица, които са куриери.